Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Bài viết > Thông báo >

  Giấy mời hội nghị về công tác phổ cập và phát triển trung tâm học tập cộng đồng 2010

  UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  HUYỆN BA TƠ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số     200  /GM-UBND                             Ba Tơ, ngày 13  tháng 5 năm 2010

   GIẤY MỜI

  V/v Hội nghị triển khai công tác phổ cập giáo dục và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn năm 2010 

  Kính gửi: .............................................................................

    Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ cập giáo dục và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn năm 2010 do đồng chí Phạm Văn Néo - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. 

  1. Thành phần tham dự Hội nghị:

  - Đại diện TT Huyện uỷ.

  - Đại diện TT HĐND huyện.

  - Đ/c Phạm Văn Néo – Phó Chủ tịch UBND huyện.

  - Đại diện Mặt trận, các hội đoàn thể huyện.

  - Đại diện Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

  - Đại diện Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn.

  - Đại diện Hội khuyến học huyện

  - Các thành viên Ban chỉ đạo PCGD huyện.

  - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

  - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng 3 xã Ba Động, Ba Vì, Ba Vinh.

  - Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở.

  2.Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 7 giờ, ngày 20 tháng 5 năm 2010.

  3.Địa điểm:  Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tơ.

    Kính mời đại biểu sắp xếp công việc tham dự đông đủ để Hội nghị đạt kết quả./.  

  TL.CHỦ TỊCH

  Nơi nhận:                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG

  -Như trên;                                                                                 

  -Lưu VT.  

                                                                                              Lữ Đình Tích        


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Ngọc Tồn @ 20:13 13/05/2010
  Số lượt xem: 227
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH