Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  QĐ 09 về tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 20h:45' 30-12-2010
  Dung lượng: 13.4 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  –––––
  Số: 09/2008/QĐ-BGDĐT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––
  Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2008
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
  của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
  ––––––––––––
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
  Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 24/12/2007 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về mô hình tổ chức, quản lý và cơ chế tài chính của các trung tâm học tập cộng đồng; Công văn số 1165/VPCP-KG ngày 25/02/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
  - Văn phòng Quốc hội (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ (để b/c);
  - Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Các sở giáo dục và đào tạo;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Như Điều 3 (để thực hiện);
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ GD&ĐT;
  - Công báo;
  - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTX.
  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Thiện Nhân – Đã ký
  
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ––
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––
  
  QUY CHẾ
  Tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng
  tại xã, phường, thị trấn
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BGDĐT
  ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  ————————
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, bao gồm: tổ chức và quản lý; các hoạt động giáo dục; giáo viên, học viên; cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính.
  2. Quy chế này áp dụng đối với các trung tâm học tập cộng đồng được thành lập tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).
  Điều 2. Vị trí của trung tâm học tập cộng đồng
  1. Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là trung tâm học tập tự chủ của cộng đồng cấp xã, có sự quản lý, hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời phải phát huy mạnh mẽ sự tham gia, đóng góp của nhân dân trong cộng đồng dân cư để xây dựng và phát triển các trung tâm theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm.
  2. Trung tâm học tập cộng đồng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
  Điều 3. Chức năng của trung tâm học tập cộng đồng
  Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH