Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quy chế làm việc và MQHCT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Văn Chính
  Ngày gửi: 16h:43' 30-04-2014
  Dung lượng: 81.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT BA TƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  QUY CHẾ
  Làm việc và mối quan hệ công tác của trường THCS TT Ba Tơ.
  (Ban hành kèm theo quyết định số............../QĐ THCS,
  Ngày..........tháng 9 năm 2013 của trường THCS TT Ba Tơ)


  CHƯƠNG I
  VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, PHẠM VI TỔ CHỨC
  VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS TT BA TƠ.

  Điều 1: Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi tổ chức và hoạt động.
  1. Vi trí:Trường THCS TT Ba Tơ là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, Pháp luật, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Thực hiện tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình giáo dục trung học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.
  2. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường được quy định trong Luật giáo dục, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
  3.Trường THCS TT Ba Tơ thảo luận tập thể và tập trung thống nhất các vấn đề sau đây:
  a. Kế hoạch phát triển giáo dục trong nhà trường.
  b. Chương trình hành động của nhà trường triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng.
  c. Kế hoạch hàng tháng, học kỳ và cả năm học.

  Điều 2: Phạm vi và quyền hạn giải quyết của Hiệu trưởng.
  a. Những vấn đề được quy định tại điều 19 Điều lệ trường trung học ngày 28/3/2011, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường ngày 01/3/2000 của Bộ GD&ĐT và các văn bản pháp luật khác quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng.
  b. Những vấn đề được Luật giáo dục và Điều lệ trường trung học quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của tập thể nhà trường, nhưng không do tập thể nhà trường quyết định.
  c. Những vấn đề quan trọng đã được Phó hiệu trưởng hoặc các chức danh khác xử lý, nhưng còn những ý kiến khác nhau.
  d. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền thuộc các chức danh khác giải quyết, hoặc những ý kiến khác nhau.
  Điều 3: Phạm vi và quyền hạn giải quyết công việc của Phó hiệu trưởng, quan hệ công tác giữa Hiệu trưởng với Phó hiệu trưởng.
  1. Phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công thay mặt Hiệu trưởng giải quyết công việc theo nguyên tắc sau:
  a. Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và theo dõi hoạt động của một số tập thể, một số công tác trong nhà trường. Phó hiệu trưởng được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng. Nhân danh Hiệu trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được Hiệu trưởng phân công hoặc uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cấp trên.
  b. Phó hiệu trưởng chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề vướng mắc, khó giải quyết thì báo cáo Hiệu trưởng quyết định.
  2. Trong phạm vi công việc được phân công, Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn:
  a. Chỉ đạo các tập thể và cá nhân trong nhà trường xây dựng kế hoạch, lịch công tác tháng, học kỳ, năm học.
  b. Kiểm tra, đôn đốc các tập thể, cá nhân trong nhà trường trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, quyết định của Hiệu trưởng, các chủ trương, kế hoạch, quyết định thuộc lĩnh vục mình phụ trách; phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Nếu phát hiện các tập thể, cá nhân ban hành văn bản hoặc làm những việc trái pháp luật, trái với quy chế của ngành thì thay mặt Hiệu trưởng quyết định đình chỉ việc thi hành văn bản và việc làm trái đó, đồng thời báo cáo cho Hiệu trưởng.
  c. Theo dõi, chỉ đạo việc xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công.
  d. Xin ý kiến Hiệu trưởng để thống nhất, giải quyết những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách mà chưa được Nhà nước, ngành quy định và về những vấn đề quan trọng khác.
  e. Được Hiệu trưởng uỷ quyền ký một số văn bản của nhà trường và thay mặt Hiệu trưởng giải quyết công việc của hiệu trưởng khi Hiệu trưởng vắng mặt và phải báo cáo kết quả giải quyết công việc cho Hiệu trưởng ( báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản).
  f. Các quyết định giải quyết công việc của Phó hiệu trưởng nhà trường phải được thông tin kịp thời cho Hiệu trưởng
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH