Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Thể lệ cuộc thi viết về người giáo viên chủ nhiệm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Ngọc Tồn
  Ngày gửi: 16h:11' 25-03-2011
  Dung lượng: 15.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 1084 /QĐ-BGDĐT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2011
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp”

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Bản ghi nhớ ngày 12 tháng 11 năm 2009 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và tổ chức Plan về việc thực hiện dự án “Bảo vệ trẻ em - Tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực”;
  Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và tổ chức Plan tại Việt Nam ký ngày 01 tháng 10 năm 2010 về việc thực hiện dự án “Bảo vệ trẻ em - Tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực” trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011;
  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và Vụ trưởng vụ Công tác học sinh sinh viên,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng vụ Công tác học sinh sinh viên, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:
  - Như Điều 2;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Lưu: VT, Cục NG&CBQLCSGD.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  (Đã ký)


  Nguyễn Vinh Hiển
  
  


  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
  THỂ LỆ

  CUỘC THI VIẾT
  “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ
  CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP”
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1084/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  I. MỤC ĐÍCH
  Cuộc thi nhằm tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm của những giáo viên chủ nhiệm lớp có tình cảm, việc làm, thành tích tốt đẹp thông qua việc khuyến khích học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, phụ huynh học sinh viết về những kỷ niệm sâu sắc của họ đối với giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp.
  Thông qua các bài viết nhằm phản ánh những tình cảm tốt đẹp của học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh đối với thầy, cô giáo chủ nhiệm, góp phần nâng cao tính giáo dục về tấm gương đạo đức nhà giáo.
  Cuộc thi đồng thời là đợt tuyên truyền về các phương pháp "giáo dục kỷ luật tích cực" trong công tác chủ nhiệm lớp. Đó là việc giáo viên chủ nhiệm lớp sử dụng các biện pháp giáo dục học sinh mà không sử dụng đến các hình thức bạo lực, trừng phạt; thay vào đó là việc áp dụng các hình thức kỷ luật tích cực để giúp học sinh giảm thiểu những hành vi không phù hợp, củng cố các hành vi tích cực và phát triển nhân cách một cách tốt đẹp và bền vững.
  II. QUY ĐỊNH CHUNG
  1. Tên cuộc thi: “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp”
  2. Nội dung các tác phẩm dự thi
  Tác phẩm dự thi tập trung vào “Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp”, cụ thể như sau:
  - Những ấn tượng sâu sắc về nhiệm vụ, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường phổ thông;
  - Những trường hợp tiêu biểu, điển hình về khả năng sáng tạo với phương pháp kỷ luật tích cực trong quá trình thực hiện công tác chủ nhiệm;
  - Những kỷ niệm sâu sắc, những tác động và ảnh hưởng tích cực từ người giáo viên chủ nhiệm đối với cá nhân tác giả.
  3. Đối tượng tham gia
  Các nhà quản lý giáo dục; các thầy cô giáo đang trực tiếp đứng lớp, làm công tác chủ nhiệm; các thầy cô
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  HÌNH ẢNH