Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Sự vụ biểu từ 6/2/2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Tấn Nam
  Ngày gửi: 22h:04' 07-02-2012
  Dung lượng: 26.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  PHOØNG GD&ĐT HUYỆN BA TƠ " PHAÂN COÂNG GIAÛNG DAÏY VAØ KIEÂM NHIEÄM, NAÊM HOÏC : 2011-2012"
  TRÖÔØNG THCS TTBA TÔ AÙP DUÏNG TÖØ NGAØY 06/02/2012
  TT Hoï vaø teân Boä moân C vuï Kieâm nhieäm 6A 6B 6C 7A 7B 8A 8B 9A 9B 9C CN TST Ghi chuù
  1 Cao Vaên Chính Sinh - Hoaù HT HN
  2 Traàn Vaên Quyù Lyù - KTCN PHT L1 L1 L1 3 C/đeán 05/12/11
  3 Nguyeãn Thò Beù Toaùn TTCM PTGDTC T4 T4 11 CN7A
  4 Ngoâ Taán Nam Toaùn -Lyù PTLĐ L1 L1 T4 T4 8A 14.5
  5 Huyønh Thò Haï Quyeân Toaùn -Lyù T4 T4 T4 12
  6 Nguyeãn Thò Duyeân Toaùn -Lyù "
  T4" T4 T4 6C 16.5
  7 Traàn Vaên Hoaøng Lyù - KTCN TPCM PT PBM-Lí "L1
  CN2" L1 CN2 "L2
  CN1" "L2
  CN1" "L2
  CN1" 18 CN8B
  8 Mai Xuaân Dung Sinh - KTNN "PTTB,PTPC" Si2 Si2 Si2 Si2 Si2 Si2 15 CN6B
  9 Ngoâ Thanh Thaûo KTNN-Sinh BTCĐ PTTK CN2 CN2 CN2 CN2 CN2 Si2 Si2 8B "18,5"
  10 Buøi Thò Töôûng Hoaù - Sinh Si2 Si2 H2 H2 H2 H2 H2 9C "18,5"
  11 Traàn Thò Kim Phöôïng Ñòa - Sinh TTCM Đ1 Đ1 Đ1 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ1 Đ1 Đ1 17 CN9A
  12 Buøi Thò Ñieäp Söû - CD "S2
  CD1" CD1 CD1 S2 S2 7A 12.5
  13 Nguyeãn Thò Hoan CD-söû CD1S1 "CD1
  S1" "CD1
  S1" CD1 CD1 CD1 9
  14 Trần Thị Kim Anh Söû - CD "
  CD1" "S2
  CD1" S1 S1 S2 7B "12,.5"
  15 Huỳnh Thị Quỳnh Nga Vaên - Ñoäi TPCM V4 V4 V5 9A "17,5"
  16 Nguyễn Thị Kim Trinh Văn - CD V4 V4 V4 V4 16 CN6C
  17 Nguyeãn Vaên Thaân Vaên - CD CTCÑ TKHÑ V4 V5 V5 17 CN9C
  18 Leâê Thị Tuyết Lệ Anh A3 A3 A2 A2 A2 9B "16,5"
  19 Leâ Thò Kim Höông Anh A3 A3 A3 A3 A3 15 CN9B
  20 Ñoã Thanh Vuõ TD - Ñoäi TPT TD2 TD2 TD2 6
  21 Traàn Ñöùc Lyù Theå duïc TD2 TD2 TD2 TD2 TD2 TD2 TD2 6A 18.5
  22 Nguyeãn Minh Vaên MT TTCN TBTTND MT1 MT1 MT1 MT1 MT1 MT1 MT1 MT1 MT1 MT1 13 CN6A
  23 Voõ Thị Cẩm Loan VT_TV
  23 Traàn Thu Vaân Nhạc PT: VTM AN1 AN1 AN1 AN1 AN1 AN1 AN1 6B 11.5
  24 Voõ Thị Thuỳ Thắng CNTT PTPM-CNTT Tin2 Tin2 Tin2 Tin2 Tin2 13 CN7B-HĐ1/9/11
  25 Nguyễn Chí Mỹ Long Keá toaùn HĐ 9/2011
  26 Voõ Thị Cẩm Loan VT_TQ TTVP
  27 Thaùi Thò Kieàu Anh TV TDVN 20/01/12
  28 Vuõ Thò Phöông Lieâm Y teá HĐ 01/02/12
  29 Bùi Danh Kỳ Bảo vệ Hôïp ñoàng
  "Ba Tô, ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2012"
  HIỆU TRƯỞNG


  Cao Văn Chính   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH