Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  TKB áp dụng từ ngày 02/01/2013 của trường THCS thị trấn Ba Tơ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:57' 21-12-2012
  Dung lượng: 30.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT BA TƠ THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2012 - 2013
  TRƯỜNG THCS TT BA TƠ Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2013 đến………………

  Thứ Tiết Buổi sáng Buổi chiều
  Lớp 6A Lớp 6B Lớp 6C Lớp 8A Lớp 8B Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C Lớp 9A Lớp 9B
  CN - Lệ CN - Quyên CN - Trinh CN - Điệp CN - K. Anh CN - Lý CN - Vân CN - Hoan CN -Nga CN - Hoàng
  2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Nhạc - Vân Văn - Huyền Anh - Hương Toán - Nam Văn - Trinh
  2 Anh - Lệ Văn - Trinh Toán - Bé Sử - Điệp Sử - K.Anh Văn - Huyền Anh - Hương Toán - Bé Toán - Nam Văn - Trinh
  3 C.Nghệ - Thảo Toán - Quyên Toán - Bé Văn - Nga CD - Điệp Anh - Hương CD - Hoan Văn - Huyền Văn - Nga Toán - Nam
  4 Văn - Huyền C.Nghệ - Thảo Anh - Lệ Văn - Nga Lý - Hoàng Toán - Bé Nhạc - Vân Văn - Huyền Văn - Nga Lý - Hoàng
  5 Toán - Quyên Anh - Lệ C.Nghệ - Thảo Lý - Hoàng Văn - Nga Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  3 1 Văn - Huyền Toán - Quyên CD - Kim Anh Toán - Nam Địa - Phượng MT - Văn Địa - Phượng Toán - Bé Hoá - Tưởng C.Nghệ - Hoàng
  2 Văn - Huyền Sinh - Dung Lý - Quyên Toán - Nam C.Nghệ - Hoàng Địa - Phượng Sử - Điệp Toán - Bé C.Nghệ - Hoàng Hoá - Tưởng
  3 Lý - Quyên Địa - Phượng Sinh - Dung C.Nghệ - Hoàng Toán - Nam C.Nghệ - Thảo Toán - Bé MT - Văn Anh - Lệ Sinh - Dung
  4 Địa - Phượng CD - Kim Anh Văn - Trinh Sinh - Thảo Anh - Hương Sử - Điệp C.Nghệ - Thảo Địa - Phượng Sinh - Dung Văn - Trinh
  5 Sinh - Dung Lý - Quyên Văn - Trinh Anh - Hương Sinh - Thảo Toán - Bé MT - Văn C.Nghệ - Dung CD - Điệp Anh - Lệ
  4 1 C.Nghệ - Thảo Anh - Lệ Địa - Phượng Văn - Nga MT - Văn Sinh - Tưởng Anh - Hương Văn - Huyền Sử - K.Anh Địa - Phượng
  2 Anh - Lệ Sử - Hoan C.Nghệ - Thảo MT - Văn Văn - Nga Lý - Quyên Sinh - Tưởng Anh - Hương Địa - Phượng Sử - Kim Anh
  3 Toán - Quyên C.Nghệ - Thảo Sử - Hoan Địa - Phượng Văn - Nga Anh - Hương Văn - Huyền Sinh - Tưởng Anh - Lệ CD - Hoan
  4 Toán - Quyên MT - Văn Anh - Lệ Anh - Hương Địa - Phượng Văn - Huyền Địa - Phượng Lý - Quyên Nhạc - Vân Anh - Lệ
  5 X X X Hoá - Tưởng Anh - Hương Văn - Huyền Lý - Quyên Sử - Hoan Văn - Nga Nhạc - Vân
  5 1 Sử - Hoan Văn - Trinh Nhạc - Vân Địa - Phượng Toán - Nam Địa - Phượng Văn - Huyền Anh - Hương Hoá - Tưởng Sử - Kim Anh
  2 Sinh - Dung Văn - Trinh Toán - Bé Sinh - Thảo Toán - Nam Anh - Hương Văn - Huyền Sinh - Tưởng Sử - K.Anh Toán - Nam
  3 Nhạc - Vân Sinh - Dung Văn - Trinh Toán - Nam Sinh - Thảo Toán - Bé Anh - Hương Địa - Phượng Lý - Hoàng Toán - Nam
  4 Văn - Huyền Nhạc - Vân Sinh - Dung Anh - Hương Hoá - Tưởng C.Nghệ - Thảo Toán - Bé Văn - Huyền Văn - Nga Lý - Hoàng
  5 X X X Hoá - Tưởng Anh - Hương Văn - Huyền C.Nghệ - Thảo Toán - Bé Toán - Nam Văn - Trinh
  6 1 MT - Văn Anh - Lệ Toán - Bé Toán - Nam Văn - Nga Toán - Bé Sinh - Tưởng CD - Hoan Toán - Nam Sinh - Dung
  2 Toán - Quyên Văn - Trinh MT - Văn C.Nghệ - Hoàng Toán - Nam Sinh - Tưởng Toán - Bé Sử - Hoan Sinh - Dung Toán - Nam
  3 CD - K.Anh Toán - Quyên Anh - Lệ Văn - Nga C.Nghệ - Hoàng Sử - Điệp Toán - Bé Nhạc - Vân Lý - Hoàng Hoá - Tưởng
  4 Anh - Lệ Toán - Quyên Văn - Trinh CD - Điệp Hoá - Tưởng CD - Hoan Sử - Điệp C.Nghệ - Dung Văn - Nga Văn - Trinh
  5 SHL - Lệ SHL - Quyên SHL - Trinh SHL - Điệp SHL - K.Anh SHL - Lý SHL - Vân SHL - Hoan SHL - Nga SHL - Hoàng
  7 "Học GDTC, HĐNGLL, Họp, Sinh hoạt CM" "Học GDTC, HĐNGLL, Họp, Sinh hoạt CM"
  Thời gian vào lớp: "- Buổi sáng: 6 giờ 45 phút, bắt đầu dạy tiết 1 lúc 7 giờ 00 phút, sau tiết 2 giải lao 15 phút. " "Ba Tơ, ngày 20 tháng 12 năm 2012"
  "- Buổi chiều: 12 giờ 30 phút, bắt đầu dạy tiết 1 lúc 12 giờ 45 phút, sau tiết 3 giải lao 15 phút" KT. HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận: Ghi chú: Môn Âm nhạc lớp 8A và lớp 8B học trái buổi P. HIỆU TRƯỞNG
  "- HT, PHT, TTCM;"
  - Dán công khai;
  - Lưu. Trần Văn Quý
   
  Gửi ý kiến

  HÌNH ẢNH